ایران تن http://www.iranton.com 2018-09-23T21:01:27+01:00 text/html 2018-08-15T19:08:32+01:00 www.iranton.com ایران تو هزینه های زندگی در کشورهای مختلف دنیا http://www.iranton.com/post/5 <div><h2 class="blog_heading"><a href="http://www.delgarm.com/tourism/migration/165964-هزینه-زندگی-در-پرتغال">هزینه زندگی در پرتغال</a></h2><span>هزینه های زندگی در پرتغال نسبت به کشور های دیگر اروپای غربی بسیار کمتر است و این کشور زندگی خوبی را به مهاجران و افراد مقیم این کشور هدیه میدهد. علاوه بر هزینه های مناسب زندگی در پرتغال، آب و هوای مناسب و مناظر دیدنی… <br> <br></span></div><div><br></div><div><h2 class="blog_heading"><a href="http://www.delgarm.com/tourism/migration/165993-هزینه-زندگی-در-آلمان">هزینه زندگی در آلمان</a></h2><span>هزینه زندگی در آلمان در مقایسه با همسایه های غربی این کشور خیلی مناسب تر است و حتی برلین پایتخت این کشور به مراتب هزینه های زندگی کمتری نسبت به پایتخت دیگر کشور های اروپایی دارد. البته باید گفت که هزینه های زندگی در… <br> </span><br><span></span></div><div><br></div><div><h2 class="blog_heading"><a href="http://www.delgarm.com/tourism/migration/166196-هزینه-زندگی-در-دانمارک">هزینه زندگی در دانمارک</a></h2></div><div>هزینه ها و مخارج زندگی در دانمارک حتی با استاندارد های کشور های اروپایی بالا است. مخصوصا قیمت بیرون غذا خوردن، قبض ها و گاز و بنزین زیاد است.</div><div><br></div><div><span> مخارج زندگی در دانمارک حتی با استاندارد های کشور های اروپایی بالا است. مخصوصا قیمت بیرون غذا خوردن، قبض ها و گاز و بنزین زیاد است. البته باید اشاره کرد که دستمزد ها هم در دانمارک بالا میباشد. خبر خوب این است که کیفیت… <br></span></div><div><span><br></span></div><div><span> <a href="http://www.delgarm.com/tourism/migration">آخرین مقالات مربوط به مهاجرت و اقامت</a><br></span></div><div><span><br></span></div><div><br></div><div><span class="st"><span dir="rtl"></span></span><div class="g"><div data-hveid="CAYQAA" data-ved="2ahUKEwjXkuaX4u_cAhUFmVkKHbp9Awg4WhAVKAAwBHoECAYQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><a href="http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-81/219321-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9"><span dir="rtl">هزینه تحصیل در کدام کشورها گران‌تر است؟ +اینفوگرافیک - اقتصاد آنلاین</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">www.eghtesadonline.com/.../219321-هزینه-تحصیل-در-کدام-کشور...</span></cite></div></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAYQAA" data-ved="2ahUKEwjXkuaX4u_cAhUFmVkKHbp9Awg4WhAVKAAwBHoECAYQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.eghtesadonline.com/%25D8%25A8%25D8%25AE%25D8%25B4-%25D8%25A2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1-81/219321-%25D9%2587%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25DA%25A9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA-%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2581%25D9%2588%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2581%25DB%258C%25DA%25A9&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span class="f">Sep 16, 2017 - </span><span dir="rtl">در اینفوگرافیک زیر <em>هزینه</em> تحصیل سالانه در مقطع لیسانس درکشورهای مختلف را مشاهده می کنید که از میان <em>کشورهای</em> مختلف آمریکا با ۲۰۲.</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAUQAA" data-ved="2ahUKEwjXkuaX4u_cAhUFmVkKHbp9Awg4WhAVKAAwBXoECAUQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><a href="https://noyanpay.com/blog/1397/02/17/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/"><span dir="rtl">کاهش هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور - وبلاگ نویان پی - NoyanPay</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30"><span dir="ltr">https://noyanpay.com/.../کاهش-هزینه-های-تحصیل-در-خارج-از-کشور/</span></cite></div></div></div></div></div></div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://noyanpay.com/blog/1397/02/17/%25DA%25A9%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B4-%25D9%2587%25D8%25B2%25DB%258C%25D9%2586%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D9%2588%25D8%25B1/&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span class="f">May 8, 2018 - </span><span dir="rtl">اگر شما هم قصد تحصیل در خارج از کشور را دارید، حتماً متوجه شده‌اید که <em>هزینه</em> های تحصیل برای <em>کشور‌های</em> عضو اتحادیه اروپا با <em>کشور‌های</em> غیر عضو&nbsp;...</span></span><br><span></span></div> text/html 2018-08-15T19:06:17+01:00 www.iranton.com ایران تو عدم توازن در صادرات و واردات مهاجران http://www.iranton.com/post/4 مهاجرت در لغت عبارت‌ است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولا به دلیل دورشدن از شرایط یا عوامل نامساعدی مانند فقر، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. علاوه بر این، شرایط و عوامل مساعد جذب‌کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد می‌تواند از عوامل مهاجرت باشد.<br><div><br></div><div><br> <div><a target="_blank" title="در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که «سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر» از کشور خارج می‌شوند. این صندوق بین‌المللی در گزارش خود می‌افزاید که رقم خروج حدود 180 هزار تحصیلکرده از ایران، به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور است." href="http://www.tabnak.ir/fa/news/428235/خروج-۵۰-میلیارد-دلار-با-مهاجرت-تحصیل‌کردگان" class="tag_title">خروج ۵۰ میلیارد دلار، با مهاجرت تحصیل‌کردگان</a></div><div><br></div></div>به گزارش آرمان، براساس آنچه آمارها و تحقیقات سالانه نشان می‌دهند، مهاجرت در ذات خود وابسته به همان انگیزه اقتصادی و اجتماعی است. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که «سالانه حدود ۱۸۰ هزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگی و موقعیت شغلی بهتر» از کشور خارج می‌شوند. این صندوق بین‌المللی در گزارش خود می‌افزاید که رقم خروج حدود 180 هزار تحصیلکرده از ایران، به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از کشور است. <br><br>طبق این آمار هم‌اکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170 هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌‌‌‌کنند و طبق آمار رسمی اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 2/3 نفر با مدرک دکترا، 15 نفر با مدرک کارشناسی‌ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده‌اند. <br><br>همچنین، چندی پیش رضا فرجی‌دانا، وزیر سابق علوم اعلام کرد: «هر سال 150 هزار نفر از نخبگان ایران، کشور را ترک می‌‌‌‌کنند.» این یعنی ماهی 12 هزار و 500 نفر یا روزی 410 نفر از نخبگان کشور به خارج سفر می‌‌‌‌کنند. سفری که به گفته وزیر علوم، باعث می‌‌‌‌شود کشور سالانه 150 میلیارد دلار ضرر ببیند. براساس آمارها همچنین در سال 2011 و 2012 هم در حدود 8/ 48 از کل دانشجویان فارغ‌التحصیل لیسانس، ایران را ترک کرده‌اند. از سویی دیگر موج جدیدی از مهاجرت‌ها درست دو سال بعد روی می‌دهد، زمانی که دانشجویان فوق‌لیسانس خود را گرفته و برای کسب دکترا از ایران خارج می‌‌‌شوند تا به کشورهای دیگر بروند. کشورهایی که در صدر آنها آمریکا و کانادا قرار دارد و در این سویش هم فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های بهشتی و تهران و شریف.<br><span style="font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 128);"><br>&nbsp; عدم توازن در صادرات و واردات مهاجران</span><br><br> text/html 2018-08-15T18:59:23+01:00 www.iranton.com ایران تو اطلاعاتی از مهاجرت http://www.iranton.com/post/3 <h3 class="r"><a href="https://www.immiglobe.com/"><span dir="rtl">وکیل مهاجرت | ویزای کانادا و آمریکا</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30">https://www.immiglobe.com/</cite></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAAQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwAHoECAAQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://www.immiglobe.com/&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span dir="rtl">شرکت مهاجرتی ایمی گلوب با مدیریت خانم الیزا مشتاقی نژاد و سالها سابقه موفق در اخذ ویزای اقامت دائم کانادا و آمریکا برای هموطنان عزیز آماده ارائه خدمات به متقاضیان&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAkQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwAXoECAkQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=92&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAWMAF6BAgJEAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tabnak.ir%2Ffa%2Fnews%2F824796%2F%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25BA%25D9%2585-%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A6%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586&amp;usg=AOvVaw1Y9Ik3oU5ZYdJHr-MQE8I3" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=92&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAWMAF6BAgJEAE&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.tabnak.ir%2Ffa%2Fnews%2F824796%2F%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25BA%25D9%2585-%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A6%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586&amp;usg=AOvVaw1Y9Ik3oU5ZYdJHr-MQE8I3"><span dir="rtl">تمایل روزافزون تحصیلکرده‌های ایرانی به مهاجرت، علی رغم تکذیب ...</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30 bc">www.tabnak.ir › <span dir="rtl">اجتماعی</span> › <span dir="rtl">دانشگاه</span></cite></div></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAkQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwAXoECAkQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://www.tabnak.ir/fa/news/824796/%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25DB%258C-%25D8%25B1%25D8%25BA%25D9%2585-%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A6%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span class="f">2 days ago - </span><span dir="rtl">تلاش‌ها نه برای کاهش خروج دانشجویان و نه بازگرداندن دانشجویان موثر بوده است و به همین علت شاهد رشد روزافزون <em>مهاجرت</em> به خارج از کشور هستیم. مهاجرتی&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAgQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwAnoECAgQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><a href="https://imm.arikeadl.ir/"><span dir="rtl">دپارتمان مهاجرت اریکه عدل: وکیل مهاجرت - مشاور مهاجرت</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30">https://imm.arikeadl.ir/</cite></div></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAgQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwAnoECAgQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://imm.arikeadl.ir/&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span dir="rtl">این صفحه متعلق به دپارتمان <em>مهاجرت</em> موسسه مهاجرتی اریکه عدل می باشد . مشاور <em>مهاجرت</em> و وکیل <em>مهاجرت</em> در این بخش به معرفی روش های <em>مهاجرت</em> به کشورهای دنیا می پردازیم .</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwA3oECAcQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><a href="https://www.une.no/prs/nemndmote/du-som-skal-i-nemndmote/"><span dir="rtl">به شما کــه در جلسهء ادارهً رسیدگی به شکایات مربوط به مهاجرت ...</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30">https://www.une.no/prs/nemndmote/du-som-skal-i-nemndmote/</cite></div></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAcQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwA3oECAcQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=https://www.une.no/prs/nemndmote/du-som-skal-i-nemndmote/&amp;prev=search">Translate this page</a></div><span class="st"><span class="f">May 18, 2017 - </span><span dir="rtl">شما این حق را دارید تا با خود وکیل یا شخصِ با صلاحیتِ دیگری را داشته باشـــــــید. درصورتیکه شما وکیل ندارید, میتوانید به یک سازمان تماس&nbsp;...</span></span></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAYQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwBHoECAYQAA"><div class="rc"><h3 class="r"><span class="sFZIhb b w xsm">[PDF]</span><a href="http://hakim.hbi.ir/article-1-298-fa.pdf"><span dir="rtl">میزان تمایل به مهاجرت و علل آن در پزشکان ایرانی - مجله حکیم</span></a></h3><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><cite class="iUh30">hakim.hbi.ir/article-1-298-fa.pdf</cite></div></div></div></div></div></div><div class="g"><div data-hveid="CAYQAA" data-ved="2ahUKEwiPr-zO3u_cAhWxuFkKHRobBag4WhAVKAAwBHoECAYQAA"><div class="rc"><div class="s"><div><div class="f hJND5c TbwUpd" style="white-space:nowrap"><a class="fl" href="https://translate.google.com/translate?hl=en&amp;sl=fa&amp;u=http://hakim.hbi.ir/article-1-298-fa.pdf&amp;prev=search">Translate this page</a></div><div class="slp f">by F Alaeddini - ‎2000 - ‎<a class="fl" href="https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b-ab&amp;biw=1440&amp;bih=763&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;lr&amp;cites=15575861647511281529">Cited by 9</a> - ‎<a class="fl" href="https://scholar.google.com/scholar?client=firefox-b-ab&amp;biw=1440&amp;bih=763&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;lr&amp;q=related:eV-K2qSTKNh-zM:scholar.google.com/">Related articles</a></div><span class="st"><span dir="rtl">ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ <em>ﻣﻬﺎﺟﺮت</em> و ﻋﻠﻞ. آن در ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ. دﮐﺘﺮ. ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻨﯽ. *1. ، دﮐﺘﺮ رزﯾﺘﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ. 1. ، دﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ رﻧﺠﺒﺮان ﺟﻬﺮﻣﯽ. 1. ، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺾ. زاده. 2. ، دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اردﻻن. 2. ،. دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ.</span></span></div></div></div></div></div><span class="st"><span dir="rtl"></span></span> text/html 2018-08-15T18:54:59+01:00 www.iranton.com ایران تو کشورهایی که با خرید ملک اقامت میدهند http://www.iranton.com/post/2 <span> <h2 style="text-align: center;"><span><h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.delgarm.com/tourism/migration/165424-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF" target="_blank" title=""> اقامت از طریق خرید ملک</a></h2></span></h2></span><div class="col-md-12 col-centered"> <figure class="MainImage"><a title="۱۷ کشور برای اقامت سریع و آسان از طریق خرید ملک + قیمت تومان" target="_blank" href="http://www.delgarm.com/tourism/migration/165424-کشورهایی-که-با-خرید-ملک-به-شما-اقامت-می-دهند"><img id="mainimage" class="articleposter loaded" src="http://i1.delgarm.com/pic/700/450/1//images/news/a18/1397/05/18/Stay/1533857195_A0sU8.jpeg" alt="۱۷ کشور برای اقامت سریع و آسان از طریق خرید ملک + قیمت تومان" data-was-processed="true"> </a> </figure> </div><span><p style="text-align: center;"> کشورهایی که می توانید با خرید ملک و سرمایه گذاری در مسکن یا بازار کار ، اقامت دائم یا حق شهروندی آنها را دریافت کنید به شرح زیر هستند.</p><p style="text-align: center;"> قیمت ها بر پایه دلار 9 هزار تومان محاسبه گردیده است</p><p style="text-align: center;"> <strong>اقامت با خرید ملک از 200 میلیون تومان تا 22 میلیارد تومان !!</strong></p> </span><br> text/html 2018-08-15T18:50:17+01:00 www.iranton.com ایران تو به ایران تن خوش آمدید http://www.iranton.com/post/1 ای آشنا ای آشنا در پیش ما خوش آمدی<br> ای مظهر لطف و صفا در پیش ما خوش آمدی<br> ای بلبل خوشخوان بخوان از وصف آن دلبر بخوان<br> از یار خوش الحان بخوان خوش آمدی خوش آمدی<br> صد گل شکفت از بوی تو از چهره مه روی تو<br> از عطر آن گیسوی تو خوش آمدی خوش آمدی<br> عالم همه حیران تو چون چرخ سرگردان تو<br> چون لاله و ریحان تو خوش آمدی خوش آمدی<br> سرو روان من تویی آرام جان من تویی<br> باغ و گلستانم تویی خوش آمدی خوش آمدی<br> دنیا فدایت میکنم خود را فنایت میکنم <br> قربان برایت میکنم خوش آمدی خوش آمدی<br> قربان تو قاسم شود حیران تو عالم شود<br> هم این شود هم آن شود در پیش ما خوش آمدی